Legitymacje służbowe funkcjonariuszy CBA

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "funkcjonariuszem";

  2)   organ właściwy do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji służbowej funkcjonariusza, zwanej dalej "legitymacją", oraz do dokonywania w niej wpisów;

  3)   przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;

  4)   tryb postępowania w razie utraty legitymacji;

  5)   sposób posługiwania się legitymacją.

§ 2. 1. W legitymacji umieszcza się fotografię funkcjonariusza, numer identyfikacyjny funkcjonariusza, imię i nazwisko funkcjonariusza, numer legitymacji oraz datę ważności legitymacji, a także informację o obowiązkach instytucji, organów i przedsiębiorców w zakresie udzielania niezbędnej pomocy funkcjonariuszowi.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", jest organem właściwym do:

   1)   wydawania legitymacji funkcjonariuszom na czas pełnienia służby w CBA, niezwłocznie po powołaniu, powierzeniu obowiązków albo mianowaniu;

  2)   wymiany i unieważniania legitymacji;

  3)   dokonywania wpisów w legitymacji.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może dokonywać upoważniony przez Szefa CBA kierownik jednostki organizacyjnej CBA, właściwej w sprawach kadrowych.

§ 4. 1. Legitymacja jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia funkcjonariusza wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

2. Funkcjonariusz może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.

3. Funkcjonariusz okazujący legitymację jest obowiązany czynić to w sposób przewidziany w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 5. Funkcjonariusz jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji, w szczególności chronić ją przed utratą lub zniszczeniem.

§ 6. Legitymacja podlega zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2, w przypadku:

   1)   zawieszenia w czynnościach służbowych;

  2)   udzielenia urlopu bezpłatnego albo urlopu wychowawczego;

  3)   przeniesienia do dyspozycji Szefa CBA;

  4)   zwolnienia ze służby;

  5)   wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 7. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

   1)   zmiany danych w niej zawartych;

  2)   uszkodzenia lub zniszczenia;

  3)   upływu okresu jej ważności.

§ 8. Legitymacja podlega unieważnieniu, po uprzednim wydaniu przez Szefa CBA postanowienia o jej unieważnieniu, w przypadku:

   1)   jej utraty lub wymiany;

  2)   zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 9. 1. W razie utraty legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie złożyć Szefowi CBA notatkę służbową, podając w niej w szczególności datę i okoliczności utraty legitymacji.

2. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ją kierownikowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2, i złożyć Szefowi CBA notatkę służbową, zawierającą w szczególności datę i okoliczności jej odzyskania.

§ 10. 1. Funkcjonariusz:

   1)   nie może odstępować legitymacji innej osobie;

  2)   jest obowiązany na czas wyjazdu zagranicznego zdeponować legitymację w jednostce organizacyjnej CBA, w której pełni służbę, chyba że uzyska zgodę kierownika jednostki organizacyjnej CBA, w której pełni służbę, na jej wywożenie za granicę.

2. Zabrania się przesyłania legitymacji za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe, z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

§ 11. Legitymacje wydane funkcjonariuszom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz unieważnieniu poprzez wydanie przez Szefa CBA postanowienia w tej sprawie.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

 

ZAŁĄCZNIK  

WZÓR LEGITYMACJI FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

I.      Okładka legitymacji

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym.

Na okładce umieszczony znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wzór pominięto

II.    Część wewnętrzna legitymacji

awers

   1.   Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

   2.   Elementy graficzne aktywne w świetle UV.

   3.   Znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

   4.   Miejsce na fotografię funkcjonariusza CBA, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

   5.   Napisy drukowane różnym kolorem i krojem czcionki:

a)  CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE,

b)  NR IDENTYFIKACYJNY,

c)  IMIĘ,

d)  NAZWISKO,

e)  sześciocyfrowy numer legitymacji poprzedzony napisem CBA,

f)   NR LEGITYMACJI,

g)  PODPIS SZEFA CBA,

h)  DATA WAŻNOŚCI 31.12.2013,

i)   INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESI/E UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W RAMACH SWOJEJ WŁAŚCIWOŚCI, SĄ PRAWNIE OBOWIĄZANI DO NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA POMOCY FUNKCJONARIUSZOWI CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, KTÓRY MA RÓWNIEŻ PRAWO ZWRACANIA SIĘ O NIEZBĘDNĄ POMOC DO INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, JAK RÓWNIEŻ DO KAŻDEJ OSOBY O UDZIELENIE POMOCY, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA,

j)   W PRZYPADKU ZNALEZIENIA TEJ LEGITYMACJI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE DOSTARCZYĆ JĄ DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI POLICJI. NIEUPRAWNIONE POSŁUGIWANIE SIĘ LEGITYMACJĄ LUB UKRYWANIE ZNALEZIONEJ LEGITYMACJI PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ,

k)  GRUPA KRWI.

rewers

   1.   Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

   2.   Czarny napis:

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE.

   3.   Znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

III.  Folia zabezpieczająca

Legitymacja zalaminowana jest w folię zabezpieczającą.

Wzór pominięto