Doprowadzanie cudzoziemców przez funkcjonariuszy SG

REGULAMIN Nr 1

KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykonywaniu doprowadzeń cudzoziemców

 

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa sposób pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykonywaniu doprowadzeń cudzoziemców.

§ 2. Regulamin ma zastosowanie do:

   1)   doprowadzeń, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

  2)   doprowadzeń cudzoziemców, wobec których wydano decyzję o przekazaniu na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego, do granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo do granicy państwa do którego zostaje przekazany, lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje przekazanie;

  3)   doprowadzeń cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpił przewoźnik.

§ 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

   1)   dyrektor Zarządu - dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej;

  2)   funkcjonariusz - funkcjonariusz Straży Granicznej;

  3)   koordynator - funkcjonariusz oddziału Straży Granicznej, wyznaczony przez komendanta oddziału Straży Granicznej, właściwy w sprawach planowania i organizowania doprowadzenia do granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

  4)   koordynator krajowy - funkcjonariusz Komendy Głównej Straży Granicznej wyznaczony przez dyrektora Zarządu, właściwy w sprawach planowania i organizowania doprowadzenia do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, gdy doprowadzenie jest elementem dalszego doprowadzenia drogą lotniczą lub morską albo do portu lotniczego lub morskiego państwa, do którego następuje wydalenie cudzoziemca;

  5)   koordynator uczestniczący w doprowadzeniu - koordynator, o którym mowa w pkt 3, odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie doprowadzenia etapowego lub doprowadzenia wahadłowego w zasięgu terytorialnym danego oddziału Straży Granicznej;

  6)   doprowadzenie - zespół czynności mających na celu doprowadzenie cudzoziemca, wobec którego wydano decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub decyzję o przekazaniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub do portu lotniczego lub morskiego państwa, do którego następuje wydalenie;

  7)   wydalenie - wykonanie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub decyzji o przekazaniu na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrzenia wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego;

  8)   doprowadzenie etapowe - doprowadzenie, które realizowane jest w kilku etapach przy udziale dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

  9)   doprowadzenie wahadłowe - doprowadzenie etapowe z uwzględnieniem wykonywania czynności doprowadzenia w drodze powrotnej;

10)   doprowadzenie drogą lotniczą lub morską - doprowadzenie do portu lotniczego lub morskiego państwa, do którego następuje wydalenie;

11)   funkcjonariusz doprowadzający - funkcjonariusz wyznaczony do udziału w doprowadzeniu;

12)   dowódca doprowadzenia - funkcjonariusz doprowadzający wyznaczony na dowódcę doprowadzenia;

13)   zarządzający doprowadzenie - Komendant Główny Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej;

14)   wydarzenie nadzwyczajne - zabójstwo lub usiłowanie zabójstwa, zgon z przyczyn naturalnych, samobójstwo lub usiłowanie samobójstwa, ucieczka lub próba ucieczki, zamach na życie lub zdrowie osób uczestniczących w doprowadzeniu albo zamach w celu uwolnienia cudzoziemca doprowadzanego;

15)   depozyt - przedmioty będące w posiadaniu cudzoziemca doprowadzanego;

16)   jednostka organizacyjna Straży Granicznej - Komenda Główna Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej lub placówka Straży Granicznej;

17)   komórka wewnętrzna - komórka wewnętrzna jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;

18)   miejsce doprowadzenia - siedziba jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, siedziba komórki wewnętrznej, przejście graniczne, siedziba jednostki organizacyjnej Policji oraz siedziba komórki wewnętrznej jednostki organizacyjnej Policji.

Rozdział 2 

Planowanie i organizowanie doprowadzeń

§ 4. 1. Kierownik komórki wewnętrznej w dyspozycji której znajduje się cudzoziemiec lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz, występuje z wnioskiem o doprowadzenie cudzoziemca, co najmniej 24 godziny przed wykonaniem doprowadzenia, do właściwego koordynatora.

2. W przypadku doprowadzenia drogą lotniczą lub morską, wniosek o doprowadzenie cudzoziemca przekazywany jest do dyrektora Zarządu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przesyła się faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. 1. Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:

   1)   opracowanie planu doprowadzenia określającego:

a)  datę doprowadzenia,

b)  trasę doprowadzenia,

c)  miejsce doprowadzenia, o ile nie wynika ono z decyzji wojewody lub Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

d)  środek transportu,

e)  liczbę funkcjonariuszy doprowadzających;

  2)   uzgodnienie danych dotyczących organizacji doprowadzenia z koordynatorem uczestniczącym w doprowadzeniu;

  3)   przekazywanie do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej biorących udział w doprowadzeniu oraz do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej dla przejścia granicznego, w którym nastąpi wydalenie, danych:

a)  o których mowa w pkt 1,

b)  dotyczących stanu zdrowia cudzoziemca,

c)  o ewentualnych zagrożeniach mogących wystąpić w związku z wykonaniem doprowadzenia;

  4)   udzielenie dowódcy doprowadzenia niezbędnej pomocy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

2. Do obowiązków koordynatora krajowego w przypadku, gdy doprowadzenie do granicy Rzeczypospolitej Polskiej jest elementem dalszego doprowadzenia drogą lotniczą lub morską, jest opracowanie planu doprowadzenia określającego elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Koordynator krajowy opracowuje plan, o którym mowa w ust. 2, po konsultacji z właściwym koordynatorem.

§ 6. 1. Doprowadzenie do granicy Rzeczypospolitej Polskiej może być wykonane jako doprowadzenie etapowe lub doprowadzenie wahadłowe.

2. Do obowiązków koordynatora, organizującego doprowadzenia, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

   1)   wyznaczenie trasy doprowadzenia z uwzględnieniem długość etapu, który nie powinien przekroczyć 300 kilometrów;

  2)   wyznaczenie miejsca rozpoczęcia i miejsca docelowego doprowadzenia cudzoziemca;

  3)   wyznaczenie punktów przekazania cudzoziemca, w liczbie nie większej niż trzy;

  4)   przekazanie danych, o których mowa w pkt 1-3, właściwemu dyżurnemu operacyjnemu oddziału Straży Granicznej oraz koordynatorom uczestniczącym w doprowadzeniu;

  5)   współpraca z koordynatorami uczestniczącymi w doprowadzeniu cudzoziemca oraz właściwym dyżurnym operacyjnym oddziału Straży Granicznej, w zakresie zapobiegania przyczynom uniemożliwiającym prowadzenie doprowadzeń etapowych lub doprowadzeń wahadłowych;

  6)   udzielenie pomocy dowódcy doprowadzenia w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń;

  7)   zapewnienie przepływu informacji pomiędzy koordynatorami uczestniczącymi w doprowadzeniu cudzoziemca a dowódcą doprowadzenia.

3. Do obowiązków koordynatora uczestniczącego w doprowadzeniu na wyznaczonym etapie należy w szczególności:

   1)   wyznaczenie miejsca przekazania cudzoziemca na wskazanym przez koordynatora etapie, zapewniającym poszanowanie praw i godności osób wobec których działania te są podejmowane;

  2)   przekazanie informacji, o której mowa w pkt 1, dyżurnemu operacyjnemu oddziału Straży Granicznej oraz koordynatorowi organizującemu doprowadzenie;

  3)   udzielenie pomocy dowódcy doprowadzenia w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń;

  4)   zapewnienie przepływu informacji pomiędzy koordynatorami uczestniczącymi w doprowadzeniu cudzoziemca a dowódcą doprowadzenia.

§ 7. 1. Doprowadzenie do granicy Rzeczypospolitej Polskiej następuje na podstawie nakazu doprowadzenia cudzoziemca do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego przez zarządzającego doprowadzenie.

2. W doprowadzeniu etapowym lub doprowadzeniu wahadłowym nakaz doprowadzenia cudzoziemca do granicy Rzeczypospolitej Polskiej wystawia się po uzgodnieniu z komendantem jednostki organizacyjnej Straży Granicznej uczestniczącej w doprowadzeniu.

3. W przypadku doprowadzenia etapowego lub doprowadzenia wahadłowego nakaz, o którym mowa w ust. 2, wystawia się do najbliższego miejsca doprowadzenia, ustalonego z koordynatorem uczestniczącym w doprowadzeniu.

4. Wzór nakazu doprowadzenia cudzoziemca do granicy Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8. Doprowadzenie:

   1)   drogą lotniczą lub morską zarządza:

a)  Komendant Główny Straży Granicznej,

b)  funkcjonariusz upoważniony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

  2)   do granicy Rzeczpospolitej Polskiej zarządza właściwy:

a)  komendant oddziału Straży Granicznej,

b)  komendant placówki Straży Granicznej,

c)  funkcjonariusz upoważniony przez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej.

§ 9. 1. Do wykonywania doprowadzenia do granicy Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się funkcjonariuszy z komórek wewnętrznych właściwych w sprawach konwojowo-ochronnych lub w sprawach zabezpieczenia działań.

2. Do doprowadzenia, o którym mowa w ust. 1, można wyznaczyć funkcjonariuszy z innych komórek wewnętrznych, posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

3. Do doprowadzenia drogą lotniczą lub morską wyznacza się funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1 i 2, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie specjalistyczne oraz posługujących się językiem obcym w stopniu komunikatywnym.

4. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, wyznacza kierownik komórki wewnętrznej.

5. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 2, wyznacza komendant jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.

§ 10. 1. Doprowadzenie drogą lotniczą lub morską wykonuje się na podstawie pisemnej zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej wydanej w oparciu o skierowany przez dyrektora Zarządu wniosek na podróż służbową poza granicami kraju.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, w szczególności zawiera:

   1)   stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe dowódcy doprowadzenia, funkcjonariuszy doprowadzających oraz lekarza, jeżeli jego udział jest przewidywany;

  2)   termin doprowadzenia;

  3)   trasę doprowadzenia;

  4)   szacunkowy koszt doprowadzenia ze wskazaniem źródła finansowania, o ile wykorzystywane są środki zagraniczne;

  5)   uzasadnienie konieczności doprowadzenia drogą lotniczą lub morską;

  6)   uzasadnienie ilości funkcjonariuszy doprowadzających oraz udziału lekarza, wskazujące co najmniej jedną z przesłanek takich jak:

a)  informację o przeciwstawianiu się dobrowolnemu wykonaniu decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)  złożenie wniosku przez przewoźnika w sprawie zorganizowania doprowadzenia cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)  określenie obowiązku doprowadzenia przez państwo, do którego lub przez które następuje wydalenie cudzoziemca.

§ 11. Do obowiązków koordynatora krajowego po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 10 ust. 1, w szczególności należy:

   1)   powiadomienie właściwego przewoźnika o planowanym doprowadzeniu;

  2)   dokonanie zakupu biletów dla doprowadzanych cudzoziemców, funkcjonariuszy doprowadzających oraz lekarza;

  3)   powiadomienie o planowanym doprowadzeniu właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne Rzeczypospolitej Polskiej, o ile jest to uzasadnione koniecznością udzielenia pomocy funkcjonariuszom doprowadzającym;

  4)   przesłanie powiadomienia, o którym mowa w pkt 3, do wiadomości dyrektora Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rozdział 3 

Wykonywanie doprowadzeń

§ 12. 1. Doprowadzenie rozpoczyna się z chwilą przejęcia cudzoziemca przez dowódcę doprowadzenia.

2. Dowódca doprowadzenia przejmuje doprowadzanego cudzoziemca na podstawie nakazu doprowadzenia cudzoziemca wraz z aktualnym świadectwem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do doprowadzenia cudzoziemca.

§ 13. 1. Doprowadzenie wykonuje co najmniej dwóch funkcjonariuszy doprowadzających.

2. Liczba funkcjonariuszy doprowadzających powinna być większa od liczby doprowadzanych cudzoziemców, z wyłączeniem przypadku gdy doprowadzenie wykonywane jest pojazdem specjalnym.

3. Przy wykonywaniu doprowadzenia o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa można wyznaczyć większą liczbę funkcjonariuszy.

4. Funkcjonariusze wykonujący doprowadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinni posiadać doświadczenie w pełnieniu służby przy wykonywaniu doprowadzeń.

5. Doprowadzeniami o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa w szczególności są:

   1)   doprowadzenia cudzoziemców co do których uzyskano informację wskazującą na możliwość:

a)  podjęcia próby ucieczki, czynnej napaści na funkcjonariuszy doprowadzających albo zamachu na życie lub zdrowie własne względnie innej osoby doprowadzanej,

b)  zaistnienia innego zdarzenia mającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo doprowadzenia;

  2)   doprowadzenia drogą lotniczą, gdy planowane są przesiadki w strefach tranzytowych portów lotniczych, a planowana podróż będzie dłuższa niż 12 godzin;

  3)   doprowadzenia drogą morską na odkrytym pokładzie statku morskiego.

6. Podczas doprowadzenia funkcjonariusze powinni posiadać wyposażenie i uzbrojenie odpowiednie do rodzaju i okoliczności doprowadzenia, a w szczególności:

   1)   broń palną, z wyłączeniem doprowadzeń drogą lotniczą i morską;

  2)   kajdanki i prowadnice;

  3)   pas obezwładniający;

  4)   kaftan bezpieczeństwa;

  5)   opatrunek osobisty i środki ochrony indywidualnej przed zarażeniem chorobami zakaźnymi.

§ 14. 1. Doprowadzenie wykonywane jest przy udziale lekarza w przypadku, gdy:

   1)   zachodzi potrzeba zapewnienia opieki medycznej ze względu na:

a)  stan zdrowia cudzoziemca, zdiagnozowany po uprzednim kontrolnym badaniu lekarskim cudzoziemca, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim zawierającym informacje, czy stan zdrowia badanego cudzoziemca pozwala na doprowadzenie drogą lotniczą lub morską,

b)  podejrzenie dokonania zamachu na życie lub zdrowie własne, funkcjonariuszy doprowadzających albo innych osób;

  2)   doprowadzeniu podlega co najmniej dziesięcioosobowa grupa cudzoziemców;

  3)   doprowadzenie jest wykonywane wyczarterowanym statkiem powietrznym.

2. W przypadku gdy doprowadzenie, o którym mowa w ust. 1, wykonywane jest wspólnie z doprowadzającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, którym towarzyszy lekarz, można odstąpić od wyznaczania lekarza, o którym mowa w ust. 1.

§ 15. 1. W przypadku gdy czas doprowadzenia do granicy Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 6 godzin cudzoziemiec otrzymuje wyżywienie w postaci suchego prowiantu na zasadach określonych w przepisach dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

2. Wyżywienie, o którym mowa w ust. 1, zapewnia komórka wewnętrzna właściwa ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

§ 16. 1. Doprowadzenia do granicy Rzeczypospolitej Polskiej wykonywane są przy użyciu pojazdu specjalnego, przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych, a w uzasadnionych przypadkach również innymi środkami transportu Straży Granicznej.

2. Cudzoziemców doprowadzanych pojazdem specjalnym umieszcza się w części wydzielonej dla osób zatrzymanych. Funkcjonariusze doprowadzający zajmują specjalnie do tego przeznaczone miejsca. Dowódca doprowadzenia zajmuje miejsce obok kierowcy.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach funkcjonariusze doprowadzający mogą zająć miejsca w części pojazdu wydzielonej dla doprowadzanych cudzoziemców, po uprzednim przekazaniu broni palnej dowódcy doprowadzenia.

§ 17. 1. Doprowadzenia drogą lotniczą wykonywane są na pokładach rejsowych lub wyczarterowanych statków powietrznych.

2. Przy doprowadzeniach na pokładzie rejsowego statku powietrznego cudzoziemca wprowadza się, w miarę możliwości, przed innymi pasażerami i umieszcza się w tylnej części pokładu z dala od wyjść awaryjnych. Wyprowadzenie cudzoziemca następuje po opuszczeniu przez innych pasażerów pokładu statku powietrznego.

3. O rozmieszczeniu cudzoziemców na pokładzie wyczarterowanego statku powietrznego decyduje dowódca doprowadzenia.

§ 18. 1. Doprowadzenia drogą morską wykonuje się regularnymi rejsami promów pasażerskich.

2. Doprowadzanych cudzoziemców umieszcza się w odrębnej kabinie pasażerskiej lub w innym miejscu wskazanym przez załogę statku.

§ 19. 1. Za przebieg i wykonanie doprowadzenia odpowiada dowódca doprowadzenia.

2. Przy doprowadzeniach drogą lotniczą na pokładzie wyczarterowanego statku powietrznego wyznacza się, spośród funkcjonariuszy doprowadzających, funkcjonariusza odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa podczas doprowadzenia, zwanego dalej "dowódcą zabezpieczenia".

3. Dowódca zabezpieczenia podlega dowódcy doprowadzenia.

4. Przy doprowadzeniach na pokładzie rejsowego statku powietrznego można wyznaczyć dowódcę zabezpieczenia, o ile uzasadnione jest to liczbą doprowadzanych cudzoziemców.

§ 20. 1. Przed rozpoczęciem doprowadzenia dowódca doprowadzenia organizuje odprawę funkcjonariuszom doprowadzającym w trakcie, której przekazuje informacje dotyczące w szczególności:

   1)   trasy i czasu doprowadzenia;

  2)   doprowadzanych cudzoziemców;

  3)   środków bezpieczeństwa i trybu postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia mającego wpływ na realizację doprowadzenia;

  4)   zasad i możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej;

  5)   zasad odpoczynku w przypadku doprowadzeń drogą lotniczą lub morską, trwających ponad 10 godzin.

2. Dowódca doprowadzenia jest obowiązany:

   1)   przydzielić zadania funkcjonariuszom doprowadzającym;

  2)   wyznaczyć, o ile jest to uzasadnione charakterem doprowadzenia, swojego zastępcę;

  3)   zapewnić wyposażenie i uzbrojenie odpowiednie do rodzaju wykonywanego doprowadzenia oraz mogących powstać zagrożeń;

  4)   sprawdzić tożsamość doprowadzanych cudzoziemców;

  5)   sprawdzić dokumenty niezbędne dla przekazania cudzoziemca właściwemu organowi lub następnemu dowódcy doprowadzenia;

  6)   sporządzić kwit depozytowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;

  7)   nadzorować przemieszczanie depozytu oraz pokwitowanie przejęcia, przekazania depozytu;

  8)   poinformować właściwego dyżurnego operacyjnego oddziału Straży Granicznej o rozpoczęciu doprowadzenia;

  9)   w przypadku konieczności przerwania doprowadzenia powiadomić koordynatora organizującego doprowadzenie;

10)   przekazać cudzoziemca w miejscu docelowym doprowadzenia.

3. Dowódcy doprowadzenia zabrania się bez uzasadnionej przyczyny:

   1)   zatrzymywać lub zmieniać trasę doprowadzenia;

  2)   wykonywać lub zlecać funkcjonariuszom doprowadzającym wykonywanie czynności niezwiązanych z doprowadzeniem.

4. Przy doprowadzeniach drogą lotniczą lub morską dowódca doprowadzenia powinien utrzymywać kontakt z załogą statku.

5. O wystąpieniu nieprzewidzianych zdarzeń dowódca doprowadzenia niezwłocznie informuje odpowiednio:

   1)   przy doprowadzeniach do granicy Rzeczpospolitej Polskiej właściwego koordynatora;

  2)   przy doprowadzeniach drogą lotniczą lub morską koordynatora krajowego.

§ 21. 1. Do obowiązków funkcjonariuszy doprowadzających należy w szczególności:

   1)   wykonywanie poleceń dowódcy doprowadzenia;

  2)   sprawdzenie po przejęciu cudzoziemców podlegających doprowadzeniu, czy nie posiadają niebezpiecznych przedmiotów, a w przypadku ich ujawnienia, odebranie i przekazanie ich dowódcy doprowadzenia;

  3)   obserwowanie zachowań cudzoziemców podczas doprowadzenia;

  4)   nie pozostawianie doprowadzanych cudzoziemców bez nadzoru;

  5)   zgłaszanie dowódcy doprowadzenia informacji o wszystkich sytuacjach mogących mieć wpływ na wystąpienie wydarzeń nadzwyczajnych;

  6)   uniemożliwienie kontaktu doprowadzanych cudzoziemców z osobami postronnymi;

  7)   sprawdzenie przed wejściem doprowadzanego cudzoziemca do toalety, czy nie znajdują się tam przedmioty niebezpieczne;

  8)   zachowanie szczególnej uwagi w przypadku, gdy doprowadzany cudzoziemiec chce skorzystać z toalety;

  9)   nie udzielanie osobom postronnym informacji o doprowadzanych cudzoziemcach.

2. Funkcjonariusze doprowadzający drogą lotniczą, na pokładzie rejsowych statków powietrznych obowiązani są ponadto do:

   1)   niedopuszczenia do spożywania przez cudzoziemców podawanego na pokładzie alkoholu;

  2)   zachowania warunków szczególnej ostrożności podczas podawania i spożywania posiłków.

3. W przypadku wykonywania doprowadzeń cudzoziemców drogą morską na otwartym pokładzie statku morskiego, oprócz obowiązków, o których mowa w ust. 2, doprowadzający funkcjonariusze obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi, aby doprowadzani cudzoziemcy nie zbliżali się do:

   1)   burty statku;

  2)   sprzętu ratunkowego i przeciwpożarowego rozmieszczonego na statku.

§ 22. 1. Użycie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Decyzję o użyciu środków przymusu bezpośredniego na pokładzie statku powietrznego lub morskiego podejmuje dowódca doprowadzenia.

§ 23. W przypadku zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego, dowódca doprowadzenia podejmuje działania zmierzające do eliminacji zagrożenia w szczególności:

   1)   zapewnia osobom poszkodowanym pierwszą pomoc;

  2)   niezwłocznie powiadamia:

a)  właściwego dyżurnego operacyjnego właściwego oddziału Straży Granicznej, w którego terytorialnym zasięgu działania nastąpiło wydarzenie nadzwyczajne,

b)  właściwego koordynatora w zależności od rodzaju doprowadzenia,

c)  służby dyżurne portu w przypadku ucieczki na terenie portu lotniczego lub morskiego;

  3)   w przypadku ucieczki cudzoziemca:

a)  zarządza umieszczenie pozostałych cudzoziemców w miejscu uniemożliwiającym ucieczkę,

b)  w miarę możliwości organizuje działania pościgowe;

  4)   dokonuje niezbędnych czynności zabezpieczających miejsce wydarzenia nadzwyczajnego;

  5)   niezwłocznie po zakończeniu czynności sporządza notatkę służbową z przebiegu doprowadzenia i podjętych działań, którą przekazuje bezpośredniemu przełożonemu.

§ 24. 1. Dowódca doprowadzenia niezwłocznie informuje, właściwego koordynatora, za pomocą dostępnych środków łączności o braku możliwości doprowadzenia cudzoziemca.

2. Dalsze czynności podejmowane są zgodnie z poleceniem wydanym przez koordynatora, o którym mowa w ust. 1.

§ 25. 1. W przypadku wystąpienia nagłych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie doprowadzenia, dowódca doprowadzenia może odstąpić od wykonania doprowadzenia.

2. O odstąpieniu od wykonania doprowadzenia dowódca doprowadzenia niezwłocznie informuje właściwego koordynatora, który powiadamia zarządzającego doprowadzenie.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, dowódca doprowadzenia dokumentuje notatką służbową zawierającą, w szczególności opis okoliczności uzasadniających odstąpienie od wykonania doprowadzenia.

4. Notatkę służbową, o której mowa w ust. 3, dowódca doprowadzenia przekazuje zarządzającemu doprowadzenie, a jej kopię właściwemu koordynatorowi w zależności od rodzaju doprowadzenia.

§ 26. Doprowadzenie cudzoziemca kończy się z chwilą:

   1)   przekazania cudzoziemca funkcjonariuszom doprowadzającym wykonującym kolejny etap doprowadzenia;

  2)   doprowadzenia cudzoziemca do granicy Rzeczpospolitej Polskiej oraz przekazania ich organom państwa sąsiedniego;

  3)   przekazania cudzoziemca przedstawicielom właściwych organów państwa, do którego następuje wydalenie w przypadku doprowadzeń drogą lotniczą lub morską.

Rozdział 4 

Dokumentowanie doprowadzeń

§ 27. 1. W komórkach wewnętrznych właściwych w sprawach konwojowo-ochronnych prowadzi się następującą dokumentację:

   1)   książka służby;

  2)   karta doprowadzanych cudzoziemców, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie elektronicznej.

§ 28. 1. W przypadku doprowadzenia drogą lotniczą lub morską dowódca doprowadzenia przygotowuje, w terminie nie później niż 14 dni od powrotu z podróży służbowej poza granicami kraju, sprawozdanie z wykonania doprowadzenia.

2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:

   1)   dane personalne doprowadzanych cudzoziemców oraz funkcjonariuszy doprowadzających;

  2)   opis przebiegu doprowadzenia;

  3)   szczegółowy opis nieprzewidzianych zdarzeń, wydarzeń nadzwyczajnych, które miały wpływ na przebieg doprowadzenia lub uniemożliwiły jego wykonanie;

  4)   informacje o użyciu środków przymusu bezpośredniego;

  5)   wnioski i uwagi istotne dla planowania, organizacji, koordynacji i wykonywania doprowadzeń przez Straż Graniczną.

3. W przypadku doprowadzeń do granicy Rzeczypospolitej Polskiej dowódca doprowadzenia w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń sporządza notatkę służbową z przebiegu doprowadzenia, którą przekazuje bezpośredniemu przełożonemu.

Rozdział 5 

Przepisy końcowe

§ 29. Traci moc regulamin nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej doprowadzających cudzoziemców do państwa, do którego następuje ich wydalenie.

§ 30. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI - pominięto